Product zoeken

Download algemene voorwaarden


Herroepingsrecht

HET HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen dit dient U met het daarvoor bestemde formulier te bevestigen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, wij gaan daar vanuit dat u de goederen behandeld als waren het uw eigen, beschadigde artikelen of artikelen met duidelijke gebruikssporen worden niet geaccepteerd en/of terug genomen. Verpakking welke een verzegeling bevat (geseald/vastgeschroefd e.d.) dient u niet te verbreken dan wel los te maken, mede omdat in deze verpakkingen meestal kleine losse onderdelen zitten en daardoor kunnen kwijtraken. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen, U dient dit via het herroepingsformulier aan te geven door dit in te vullen en terug te zenden binnen de gestelde tijd, daarna dient het product binnen nog eens 14 dagen weer in het bezit te zijn van RC Modelfreak.
 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u het modelformulier te gebruiken, deze kunt u uitprinten op de pagina bij onze voorschriften of aanvragen via onze Email info@rcmodelfreak.nl 

Wij verzoeken u het product in de originele complete verpakking te retourneren, opengemaakte gesealde verpakkingen worden NIET retour genomen. 

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief uw al betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen terug. 
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten bij pakket verzending maximaal € 7,75 zullen bedragen.

FORMULIER VOOR HERROEPING.
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) incl: de originele factuur.

RC Modelfreak
Zonnedauw 34
8471 WK Wolvega
Heeft u vragen over retourneren of dit formulier: info@rcmodelfreak.nl

Print het formulier uit de bijlage

Leveringsvoorwaarden


Natuurlijk hebben wij net als iedereen ook voorwaarden, maar wij proberen altijd eerst U als klant tevreden te stellen voordat we met de voorwaarden komen.

De verzending vindt plaats via PostNL, of DHL
RC Modelfreak is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies wanneer de track en trace zichtbaar is tijdens of na transport door DHL of PostNL, voor verzending per enveloppe hebben wij geen zicht op de verzending.
Alleen als U aangeeft voor verzekerd verzenden (aangetekend) kosten voor rekening klant) neemt RC Modelfreak de verantwoording en betalen wij de kosten van het product terug of krijgt de klant een nieuwe. 

Garantie
De garantie op radiografische bestuurbare en elektrische producten geldt uitsluitend op aantoonbare fabricage fouten, en bedraagt maximaal 14 werkdagen
Defecten onstaan door onkundig gebruik vallen niet onder de garantie en is niet over te onderhandelen.

Producten uit de opruiming met hoge korting en inruil zit geen garantie.
Op helikopters , Quadcopters en Multicopters en vliegtuigen die na een crash niet meer correct werken is geen garantie.
Op motoren van Quadcopters en Multicopters, helikopters en vliegtuigen is geen garantie, wel op de raparatie kosten tot max 1 maand na aankoop.

Op batterijen, laders en accu's is geen garantie.
Bij aanschaf van losse batterijen en lipo accu's dient de klant zelf te controleren of de + en - goed in de stekker zit.
Transportschade valt tevens ook niet onder de garantie, alleen bij verzekerd verzenden.

Modellen waaraan de klant zelf heeft gesleuteld en op kunststof tandwielen vallen alleen na beslissing van RC Modelfreak onder de garantie.
Alle producten waarvan een zegel is verbroken vallen buiten de garantie

Retourzendingen die achteraf geen  productfout heeft maar een gebruiksfout, dan zal de klant  de eventuele verzend en onderzoek kosten moeten betalen

De retourzendingen dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld
Retouren altijd voldoende gefrankeerd versturen
Retouren en garantie alleen voor artikelen in originele en onbeschadigde verpakking en voorzien van herroeppings formulier

Algemene voorwaarden RCModelfreak
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door RCModelfreak
1.2 De Internet site van RCModelfreak richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
RCModelfreak  is gegeven 
1.4 Indien ook U (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. 
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden 
van welke aard dan ook verstaan 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 RCModelfreak  garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internet-site. De site is bedoeld als aanduiding van artikelen en 
accessoires die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer RCModelfreak het door de koper volledig ingevuld 
bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een email bevestiging van RCModelfreak

2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden zijn alleen bindend indien deze door RCModelfreak schriftelijk zijn vastgelegd. 
2.4 Koper en RCModelfreak komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, 
zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende 
kracht van het aanbod en de aanvaarding.  Koper zal geen beledigende en / of discriminerende teksten plaatsen op de aankoop overeenkomst en / of het webwinkelkeurmerk RCModelfreak is bevoegd dan passende maatregelen te nemen


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta en in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. 
RCModelfreak geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door RCModelfreak bepaald. Verpakkingen worden, 
tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door RCModelfreak terug genomen. 
3.3 De prijzen van RCModelfreak zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten factoren. 
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van RCModelfreak onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de 
juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan als dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij 
de geleverde goederen retour te zenden. 
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden. 
De verzending vindt plaats via PostNL of DHL
3.6 RC Modelfreak is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies wanneer de track en trace zichtbaar is tijdens of na transport door DHL en/of TNT Post.
Alleen als U aangeeft voor verzekerd verzenden (kosten voor rekening klant) neemt RC Modelfreak de verantwoording. 

 
4. Aansprakelijkheid
 
4.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is RC Modelfreak nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. RC Modelfreak is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
4.2 RC Modelfreak is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins.
4.3 De koper is gehouden RC Modelfreak te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
4.4 RC Modelfreak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit RC Modelfreak iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.
 
5. Overmacht
5.1 Indien RC Modelfreak door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
5.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
5.3 Onder overmacht wordt door RC Modelfreak verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door RC Modelfreak of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
5.4 Zowel de koper als RC Modelfreak zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 
6. Toepasselijk recht en verdragen
6.1 Op de door RC Modelfreak gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
6.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 
 
RC Modelfreak is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 04084864

 

Powered by CCV Shop webshop software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
K.v.K 59706813 btw-id: NL001316245B90 COPYRIGHT © RC Modelfreak G. Sterken 2014